Joined February 2012
·

Koka El Kiwi

Kowy Group
·
Lille, France
·
·
·

Un kiwi, deux kiwis, trois kiwis...Rzzzzzz

LinkedIn Blog Bitbucket StackOverflow

Achievements
221 Karma
1,092 Total ProTip Views