imlzdq
Last Updated: February 25, 2016
·
231
· nhocmuadong

Data model time series Cassandra

Đọc 2 bài này để biết cách thiết kế schema cho Cassandra:

Lưu vết nhỏ cho con đường Cassandra thần chưởng :)))

Say Thanks
Respond