uykjca
Last Updated: March 18, 2016
·
117
· nafg

New ephemeral MySQL instance to analyze a database dump (using docker)

FILE=...
PORT=33060
DBNAME=testing_db

docker run --rm -v $FILE:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql -p $PORT:3306 -e MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=1 -e MYSQL_DATABASE=DBNAME mysql